Matthias Orlikowski

Matthias Orlikowski

PhD Student, Bielefeld University